ALGEMENE VOORWAARDEN

LAATSTE BIJWERKING 9 FEBRUARI 2024

 

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden):

 • zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de website https://www.photosi.com (hierna: “de website”) en de mobiele applicatie met de naam “PhotoSì” (hierna: “de app”) te regelen; 
 • zijn van toepassing op het gebruik van de website, de app en de diensten zoals hieronder uiteengezet;
 • zijn bedoeld als regulering van de verkoopvoorwaarden van PhotoSì-producten en -diensten (hierna: “de diensten”);
 • zijn een integraal onderdeel van de website, de app en de diensten die door PhotoSì worden aangeboden;

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn op elke verbetering van een of meer bestaande diensten of op elke nieuwe dienst die door PhotoSì wordt aangeboden, de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen door PhotoSì worden bijgewerkt of gewijzigd; wijzigingen en aanvullingen zijn geldig en van kracht vanaf de datum waarop ze aan de gebruikers via een publicatie op de website of op de app worden meegedeeld en zijn vanaf die datum van toepassing.

Door de app te downloaden, te installeren of te gebruiken, of door op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten, bevestigt de gebruiker dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen, volledig heeft begrepen en zonder voorbehoud accepteert.

DOOR DE AANVAARDING VERBINDT ZICH DE GEBRUIKER TOT EEN OVEREENKOMST EN IS HIJ VERPLICHT ALLE BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN NA TE KOMEN MET DE VENNOOTSCHAP:

PhotoSì S.p.A. Unipersonale

Via Carpegna n.22

47838 Riccione (RN) Italie

BTW-nummer/Fiscaal nummer 03550860401

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rimini onder nummer 297804

Tel +39 0541 609 903

Fax +39 0541 606 354

E-mail: help@photosi.com

Voor consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die een aankoop doen en niet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelen, gelden de bepalingen van de consumentenwet, Wetgevend decreet nr. 206/2005 en latere wijzigingen en aanvullingen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) is bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@photosi.com.

 

DEEL A

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DE APP VAN PHOTOSÌ

 

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSLICENTIE VAN DE SOFTWARE VAN PHOTOSÌ

 

Met de onderstaande algemene voorwaarden wordt de contractuele relatie tussen PhotoSì S.p.A. Unipersonale (hierna kortheidshalve ook “de eigenaar” genoemd), met zetel in Via Carpegna nr. 22, 47838 Riccione (RN) als eigenaar van de website www.PhotoSì.com en de gebruikers (hierna ook “de gebruiker” genoemd) voor de software die kan worden gebruikt, evenals voor de applicatie met de naam “PhotoSì”, vastgelegd en geregeld.

De eigenaar verleent de gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie, die toegang geeft tot de diensten van PhotoSì voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De diensten van PhotoSì kunnen worden geactiveerd via de volgende programma's (hierna “de software” genoemd):

 

APP PHOTOSÌ: applicatie die toegang geeft tot onlineprintdiensten via mobiele toestellen en smartphones.

www.photosi.com - distributeur.photosi.com: websites die eigendom zijn van PhotoSì Spa, waarbij “de distributeur” wordt gedefinieerd als de distributiepartner via welke de gebruiker toegang heeft tot de dienst.

MY COMPOSER: applicatie die gebruikers toegang biedt tot onlineprintdiensten.

PhotoSì Retail Solution (PRS): de software waarmee de gebruiker, met de hulp van een operator, bestellingen voor printdiensten kan plaatsen.

CHIOSCHI PHOTOSI: de zelfservicevoorziening waarmee de gebruiker bestellingen voor printdiensten kan plaatsen

 

De genoemde systemen zijn gebaseerd op software die rechtstreeks door de eigenaar of door partners van Photosì is ontwikkeld.

De gebruiker kan van een breed aanbod aan producten en diensten op de markt voor fotografische afdrukken gebruik maken, bestemd voor de eindgebruiker.

Deze producten en diensten hebben met name betrekking op:

 • het afdrukken op fotopapier van de digitale afbeeldingen, die de gebruiker digitaal verstrekt heeft;
 • het creëren van diverse gepersonaliseerde fotoproducten met eigen afbeeldingen (bv. T-shirts, decorelementen, kaarten en kalenders, vergrotingen, doeken en schilderijen, fotoboeken, gadgets in het algemeen, enz.), die door de gebruiker digitaal verstrekt werden;
 • de verkoop van niet-gepersonaliseerde producten, zoals, bij wijze van voorbeeld, albums, fotolijsten en gadgets die gestandaardiseerd zijn en waarbij personalisering en afbeeldingen van de gebruiker ontbreken;
 • het gebruik van geïntegreerde software voor de bewerking van digitale foto's, die is ontworpen en gecreëerd door en onder leiding en coördinatie van PhotoSì, die het exclusieve recht heeft om deze software te gebruiken en om derden het recht te verlenen om deze te gebruiken.

Deze licentie bevat geen recht op doorverkoop of commercieel gebruik van de diensten van PhotoSì of de inhoud ervan, noch het recht om lijsten, beschrijvingen of prijzen van producten te verzamelen en te gebruiken, afgeleid gebruik te maken van de diensten van PhotoSì of de inhoud ervan, informatie over een account te downloaden of kopiëren ten voordele van een andere wederverkoper, of datamining, robots of soortgelijke apparaten te gebruiken voor het verkrijgen en extraheren van gegevens.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden worden verleend, blijven eigendom van PhotoSì of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, eigenaars of andere dienstverleners.

 

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE APP 

De website en de app van PhotoSì zijn uitsluitend bestemd voor personen van 18 jaar of ouder.

 

ARTIKEL 3 - GEBRUIKSMETHODEN  

Om toegang te krijgen tot de websites van de vennootschap en de software van de vennootschap te gebruiken voor het creëren en bestellen van producten, moet de gebruiker toegang hebben tot het internet (eventuele kosten en aansluitingskosten zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker) en de benodigde apparatuur (computer, mobiel apparaat, smartphone, modem of een ander verbindingsmiddel) om hem/haar in staat te stellen de app, gegevens, bestanden en digitale foto's te downloaden.

De gebruiker kan de app van PhotoSì alleen op een mobiel apparaat gebruiken en kan toegang tot de app van PhotoSì en de specifieke diensten krijgen door de applicatie gratis via iTunes (iOS-versie) of van Google Store (Android-versie) te downloaden. 

De website en de app maken gebruik van geschikte technieken om het materiaal dat foto's bevat, te coderen en zo de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen en te bewaren.

De gebruiker mag de diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. In dit geval behoudt de eigenaar zich het recht voor om de gebruikersnaam en de verbonden dienst te deactiveren.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor informatie, gegevens, foto's, die naar PhotoSì worden gestuurd. De eigenaar behoudt zich het recht voor, maar heeft niet de plicht, om inhoud en accounts te verwijderen die de eigenaar illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, obsceen en in strijd met deze contractuele voorwaarden acht.

De gebruiker mag de dienst die via de software van PhotoSì wordt aangeboden, op geen enkele manier en om geen enkele reden decoderen, wijzigen of veranderen.

Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden geautomatiseerde systemen te gebruiken om berichten naar de server van PhotoSì te sturen.

De in de voorgaande punten bedoelde handelingen, zelfs als het om een poging gaat, en die gericht zijn op het schenden van auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten op de bescherming van persoonsgegevens van derden, zijn ten strengste verboden en vormen een ernstige inbreuk op deze overeenkomst.

De gebruiker wordt in elk geval als enige verantwoordelijk geacht voor het gebruik van de software van PhotoSì.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst door de gebruiker op te schorten, alsook het recht om klacht neer te leggen tegen de gebruiker bij de autoriteiten, bij elke bevoegde zetel, om de voortzetting van de hierboven beschreven handelingen te voorkomen en om zijn rechten te beschermen.

Het gebruik van de website en de app houdt de verwerking in van persoonsgegevens door PhotoSì in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals uiteengezet in afzonderlijke informatiebronnen (Cookies SDK en Privacybeleid).

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE FUNCTIES 

De eigenaar verbindt zich ertoe om de website en de app van PhotoSì actief, foutloos en veilig te houden.

De eigenaar garandeert echter niet de constante en regelmatige werking van de dienst.

De eigenaar kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de diensten of functies verwijderen. De eigenaar brengt de gebruiker vooraf op de hoogte van materiële wijzigingen.

 

ARTIKEL 5 - REGISTRATIEVOORWAARDEN  

De registratie van een account door de gebruiker zal pas nodig zijn na het aanmaken van het product en bij het verzoek tot toegang tot de functie “toevoegen aan winkelwagen”.

De registratie van de account door de gebruiker is verplicht om de aankoop voort te zetten en te voltooien.

De registratie vindt plaats via een begeleide procedure vanaf de website en de app en houdt in dat de gebruiker bepaalde informatie vrijgeeft, waaronder met name en zonder dat dit overzicht uitputtend is: naam, achternaam en e-mailadres, of het delen van gegevens via sociale media (Facebook of Google), of door alleen het e-mailadres op te geven.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

 • de in het kader van deze procedure gevraagde persoonsgegevens (“registratiegegevens”) te verstrekken en er daarbij op te letten dat deze informatie actueel, volledig en waarheidsgetrouw is;
 • de registratiegegevens tijdig en continu bij te werken, zodat deze steeds actueel, volledig en waarheidsgetrouw zijn.

Indien de gebruiker valse, onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie verstrekt, of indien PhotoSì op basis van zijn eigen beoordeling van mening is dat de door de gebruiker verstrekte informatie vals, onjuist, niet actueel of onvolledig is, heeft PhotoSì in ieder geval het recht om de account van de gebruiker in kwestie tijdelijk of definitief te deactiveren, waardoor elk verder gebruik van de diensten onmogelijk wordt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de informatie op de account en het wachtwoord en voor alle activiteiten die onder zijn eigen gebruikersnaam plaatsvinden.

Aan het einde van het registratieproces krijgt de gebruiker een persoonlijk account toegewezen waartoe hij toegang heeft via een vertrouwelijke gebruikersidentificatie (ID) en een wachtwoord (PW).

De account bij PhotoSì is voor strikt persoonlijk gebruik.

De gebruiker is zelf en exclusief verantwoordelijk voor de veilige bewaring en het juiste gebruik van de accountgegevens (deze verantwoordelijkheid strekt zich uiteraard uit tot elke activiteit die door middel van het gebruik ervan kan worden uitgeoefend), en gaat er daarom mee akkoord om correct en zorgvuldig in te loggen en uit te loggen, en om PhotoSì onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account, evenals van elke andere schending van de veiligheidsregels waarvan de gebruiker zich bewust wordt.

PhotoSì kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze registratievoorwaarden, aangezien de gebruiker zich ervan bewust is dat, om toegang tot de dienst te krijgen, zijn/haar authenticatie uitsluitend gebaseerd is op de verificatie van de ID en het WW.

De gebruiker is dus verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen of schade die tegenover PhotoSì of derden kunnen ontstaan als gevolg van onjuist gebruik, verlies, diefstal en/of aantasting van de vertrouwelijkheid van de ID en het WW.

Alle activiteiten die via de gebruikersaccount worden uitgevoerd, leiden volgens deze algemene voorwaarden automatisch tot de toeschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de ingediende verzoeken aan de gebruiker, zonder uitzonderingen.

Registratie houdt in dat PhotoSì persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals uiteengezet in afzonderlijke informatiebronnen ( Privacybeleid ).

 

ARTIKEL 6 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar vanaf de activering en wordt bij afloop stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

 

DEEL B

VERKOOPVOORWAARDEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN PHOTOSÌ

 

ARTIKEL 7 - BESCHRIJVING VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUCTEN EN HET GEBRUIK VAN DIENSTEN

PhotoSì biedt een breed scala aan producten en diensten voor fotoafdrukken, zowel voor de professionele zakenwereld als voor de consument, en biedt een breed scala aan online commerciële producten en diensten (samen “de diensten”) en in de winkel bij zijn distributiepartners.

Deze diensten betreffen met name:

 • het afdrukken op fotopapier van digitale afbeeldingen die online door de gebruiker worden doorgegeven;
 • het creëren van verschillende fotoproducten door middel van digitale afbeeldingen die online door de gebruiker worden doorgegeven;
 • het gebruik van software voor de verwerking van digitale foto's die is ontworpen en gecreëerd door en onder leiding en coördinatie van PhotoSì S.p.A., dat het exclusieve recht heeft om deze te gebruiken en om derden het recht te verlenen om deze te gebruiken;
 • de verkoop van algemene, niet-gepersonaliseerde producten (bijvoorbeeld niet-gepersonaliseerde fotolijsten of albums).

De diensten van PhotoSì kunnen via de volgende programma's worden geactiveerd:

 

APP PHOTOSÌ: applicatie die toegang geeft tot onlineprintdiensten via mobiele toestellen en smartphones.

www.photosi.com - distributeur.photosi.com: websites die eigendom zijn van PhotoSì Spa, waarbij “de distributeur” wordt gedefinieerd als de distributiepartner via welke de gebruiker toegang heeft tot de dienst.

MY COMPOSER: applicatie die gebruikers toegang biedt tot onlineprintdiensten.

PhotoSì Retail Solution (PRS): de software waarmee de gebruiker, met de hulp van een operator, bestellingen voor printdiensten kan plaatsen.

CHIOSCHI PHOTOSI: de zelfservicevoorziening waarmee de gebruiker bestellingen voor printdiensten kan plaatsen

 

Met de bovenstaande systemen kunnen de volgende gepersonaliseerde producten van eigen afbeeldingen gemaakt worden:

 • afdrukken;
 • fotovergrotingen;
 • fotoboeken;
 • decorelementen;
 • kaarten en kalenders;
 • gadgets in het algemeen.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die door de software aangeboden worden en de daarmee samenhangende functionaliteiten, is het allereerst noodzakelijk deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en, indien wordt besloten om tot de dienst toe te treden, toestemming daarvoor te geven.

De procedure voor het verzenden van online bestellingen kan pas worden uitgevoerd nadat de gebruiker de algemene voorwaarden heeft aanvaard door het desbetreffende vakje ter bevestiging aan te vinken.

PhotoSì kan voor de levering van sommige van zijn diensten distributiepartners gebruiken.

De distributiepartner is een economische partij die uitsluitend of slechts gedeeltelijk op het gebied van de fotografie werkzaam is en door de gebruiker is gekozen, zodat elke gebruiker over zijn eigen referentiedistributeur kan beschikken (een fotograaf, of een groot distributiecentrum, enz.), bij wie de gebruiker de geprinte producten kan afhalen en het verschuldigde bedrag kan betalen.

De afsluiting van de overeenkomst voor de aankoop van fotoproducten kan op de volgende alternatieve manieren plaatsvinden:

 • - op het voor de afhaling gekozen verkooppunt, waar, na controle van het product, de betaling moet worden verricht; 

of 

 • - rechtstreeks online, na online betaling, in het geval dat de gebruiker ervoor kiest de producten thuis te laten bezorgen;
 • - rechtstreeks online met afhaling bij het gekozen verkooppunt, waar, na controle van het product, de betaling moet worden verricht.

 

ARTIKEL 8 - VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP

De aankoop van producten en diensten van PhotoSì zijn uitsluitend bestemd voor personen van 18 jaar of ouder.

 

ARTIKEL 9  – PRIJZEN EN BETALINGSWIJZE

De prijzen van de producten, alsmede de verwerkings- en verzendkosten, worden rechtstreeks via de Site of App in het bestelproces vermeld en gespecificeerd zodra de bestelling is voltooid en voordat deze wordt bevestigd. Zij zijn afzonderlijk vermeld en maken deel uit van de optelsom.

PhotoSì behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de website worden aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Er zullen geen prijswijzigingen toegepast worden op bestellingen die in behandeling zijn.

De prijzen worden in Euro vermeld en zijn inclusief Italiaanse BTW.

De op het ogenblik van de bestelling meegedeelde informatie is bindend voor de gebruiker; in geval van een fout bij het typen van het adres van de ontvanger kan PhotoSì niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren.

In geval van gebruik van de betaalde diensten die door PhotoSì worden aangeboden, moet de gebruiker het bestelformulier invullen.

Geautomatiseerde invoersystemen voor bestellingen gelden als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling met alle product-, prijs- en leveringsspecificaties wordt naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd.

De betaling geschiedt online via een beveiligd betalingssysteem, of op een andere op de website vermelde wijze, of bij de betrokken distributiepartner op het tijdstip van afhaling in contanten of via andere door het banksysteem toegestane systemen.

PhotoSì rekent de gebruiker geen extra kosten of lasten aan in verband met de door de gebruiker gekozen betaalmethode.

PhotoSì behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren indien de gebruiker deze algemene voorwaarden niet naleeft.

PhotoSì blijft eigenaar van de verzonden goederen (foto's, vergrotingen, aanverwante producten, enz.) tot het bedrag volledig is betaald.

PhotoSì behoudt zich het recht voor om tijdens de contractuele relatie promoties ten voordele van de gebruiker op de uitdrukkelijk voorziene wijze voor te stellen.

De gebruiker verbindt zich ertoe te goeder trouw en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden na de promotionele dienst leven.

In geval van onrechtmatig gebruik van een of meer accounts, zelfs om meer dan één keer van dezelfde promotie gebruik te maken, heeft PhotoSì het recht om, naar eigen goeddunken (i) één of meerdere accounts te blokkeren, mede krachtens en voor de doeleinden van artikel 12 hieronder; en/of (ii) te verhinderen dat de in het kader van de promotie bestelde producten bij de distributiepartner worden afgehaald of te eisen dat de distributiepartner de betreffende extra betaling eist.

 

ARTIKEL 10 - DUUR, UITVOERING EN LEVERING

De overeenkomst voor het gebruik en de aankoop van producten en diensten van PhotoSì wordt direct uitgevoerd.

DE ANNULERING OF WIJZIGING VAN BESTELLINGEN DIE DOOR DE GEBRUIKER BEVESTIGD WERDEN, IS NIET TOEGESTAAN.

Het hele productieproces is volledig geautomatiseerd en de machines in het laboratorium zijn 24 uur per dag actief, zodat PhotoSì niet handmatig kan ingrijpen nadat de bestelling door de gebruiker is verzonden.

Het is bovendien technisch niet mogelijk voor operators van PhotoSì om de bestelparameters te wijzigen met betrekking tot:

 • Niet ingevoerde promotiecodes;
 • Onjuist aantal afdrukken;
 • Het meermaals verzenden van dezelfde bestelling;
 • Verandering van verkooppunt van bestemming;
 • Andere fouten aan de kant van de gebruiker (bv. indeling van de pagina, plaatsing van randen).

WIJ BEVELEN DE GEBRUIKER AAN DE BESTELLING ALLEEN TE BEVESTIGEN NA EEN NAUWKEURIGE CONTROLE VAN DE INSTELLINGEN..

De fotoproducten worden geleverd op het leverings-/afhaaladres dat tijdens de bestelling werd aangegeven.

De leveringstermijnen worden op de website in het desbetreffende tabblad van het gekozen product aangegeven.

De leveringstermijnen van de bestelling (wat met verzenddatum wordt bedoeld) worden indicatief vermeld. PhotoSì kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de indicatieve data vermeld op de website of op het moment van bevestiging van de bestelling worden overschreden.

PhotoSì is niet aansprakelijk voor het niet ophalen van het product op het door de Gebruiker opgegeven adres.
PhotoSì heeft na 10 dagen het recht om de overeenkomst te beëindigen en over te gaan tot verwijdering van de goederen, onverminderd het recht op vergoeding van de geleden schade, als de goederen niet worden afgehaald op het door de gebruiker opgegeven adres.

De bedragen die de Gebruiker heeft betaald, kunnen als schadevergoeding worden ingehouden.

 

DEEL C 

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

 

ARTIKEL 11 - AUTEURSRECHT, RECHTEN OP DATABANKEN, HANDELSMERKEN EN PATENTEN.

De gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat de website en de app van PhotoSì, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, teksten, afbeeldingen, redactionele inhoud, logo's, pictogramknoppen, afbeeldingen, audio- en videobestanden, digitale downloads, gegevensverzamelingen en software eigendom zijn van PhotoSì en informatie en materiaal bevatten die onder de geheimhouding vallen en het eigendom zijn van PhotoSì en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, auteursrechten.

De afbeeldingen, logo's, kopteksten, pictogramknoppen, lettertypen en dienstmerken die zijn opgenomen in of beschikbaar worden gesteld via de website, de app of een van de diensten van PhotoSì, zijn handelsmerken of merktekens van PhotoSì.

De merken en merktekens van PhotoSì mogen niet in verband met producten of diensten gebruikt worden die niet van PhotoSì zijn, op een manier die verwarring zou kunnen scheppen bij de gebruikers of op een manier die afbreuk kan doen aan PhotoSì of het in diskrediet kan brengen.

Alle andere merken die geen eigendom zijn van PhotoSì en die op een van de diensten van PhotoSì verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door PhotoSì.

De diensten van PhotoSì en de functionaliteiten die toegankelijk zijn via dergelijke diensten worden beschermd door een of meer octrooien die eigendom zijn van PhotoSì.

De hierboven opgesomde goederen worden beschermd door de voorschriften inzake intellectuele eigendom, auteursrechten en rechten op databanken, het Italiaanse Wetboek van Industriële Eigendom, het Italiaanse Burgerlijk Wetboek en het Italiaanse Wetboek van Strafrecht en alle toepasselijke bepalingen.

De gebruiker stemt ermee in dergelijke beschermde informatie en materialen uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen gebruik van de website en app in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.

Het is niet toegestaan om delen van de PhotoSì Services te extraheren en/of te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotoSì. In het bijzonder is het niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotoSì, datamining, robots of soortgelijke apparaten voor extractie of hergebruik te gebruiken om (een of meerdere keren) een substantieel deel van de website of de app van PhotoSì of een van de gerelateerde diensten te extraheren voor hergebruik. Het is niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotoSì, een eigen databank te maken en/of te publiceren waarin substantiële delen (bv. prijzen en productlijsten) van de diensten van PhotoSì worden gereproduceerd.

De diensten van PhotoSì mogen niet gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of op enige andere wijze gebruikt worden voor commercieel gebruik, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotoSì.

Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotoSì, frames te maken of framingtechnieken te gebruiken om zich een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van PhotoSì (inclusief afbeeldingen, tekst, instellingen of opmaak van de pagina) toe te eigenen, noch metatags of andere “verborgen tekst” te gebruiken met de naam of de handelsmerken van PhotoSì.

De eigenaar is de exclusieve houder, op nationaal en internationaal grondgebied, van de dienst “PhotoSì”, het logo, de interactieve functies, het ontwerp, het script en de grafische vormgeving.

Geen enkel deel van de website, de app of een van de diensten van PhotoSì mag in welke vorm of op welke wijze dan ook worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.

De gebruiker stemt ermee in de website, de app of de diensten van PhotoSì op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen of te distribueren en de app op geen enkele ongeoorloofde wijze te exploiteren.

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze overeenkomst behoudt PhotoSì zich het recht voor om de toegang tot de applicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken.

PhotoSì is in geen geval verantwoordelijk voor deze wijzigingen.  

PhotoSì kan in elk geval en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de dienst.

 

ARTIKEL 12 - DIGITALE INHOUD EN GERELATEERD INTELLECTUEEL EIGENDOM

De door de gebruiker verstrekte digitale inhoud wordt door PhotoSì uitsluitend bewaard voor de uitvoering van de bestelling en aan het einde van het productieproces onmiddellijk gewist.

PhotoSì heeft geen enkele bevoegdheid om controle uit te oefenen of interveniëren op de digitale inhoud die door de gebruiker wordt doorgestuurd, bijgevolg kan deze digitale inhoud op geen enkele wijze gecontroleerd of gewijzigd worden.

De verwerking van de door de gebruiker verstrekte digitale inhoud en de annulering daarvan geschieden met volledige inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met toepassing van alle maatregelen ter voorkoming van misbruik, toevallige of opzettelijke manipulatie of toegang door onbevoegden.

Om een zo volledig en gebruiksvriendelijk mogelijke service te bieden, biedt PhotoSì de gebruiker de mogelijkheid om al afgeronde projecten met orderbevestiging opnieuw te bekijken om later meer afdrukken te kunnen maken of de inhoud ervan te wijzigen.

Dit proces vereist van PhotoSì dat het alleen de volgende gegevens opslaat:

 • verwijzingen naar de foto's (de foto's staan altijd lokaal op het apparaat van de gebruiker);
 • teksten die eventueel aan het product worden toegevoegd (bijvoorbeeld in het geval van Vintage afdrukken en Fotoboeken);
 • productopties (formaat, kleur, enz.);
 • op de foto's toegepaste veranderingen (filters, inlijsten, rotaties).

De gebruiker heeft dus in de sectie "Mijn bestellingen" van zijn account toegang tot het voorbeeld van het product dat hij reeds heeft verstuurd om af te drukken, op voorwaarde dat hij de afbeeldingen nog op zijn apparaat beschikbaar heeft.

De gebruiker erkent dat alle informatie, foto's, afbeeldingen en alle bestanden ("inhoud") die door hem/haar worden verzonden, de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de personen van wie deze inhoud afkomstig is: dit betekent dat de gebruiker, en niet PhotoSì, zelf en exclusief verantwoordelijk is voor alle inhoud die via de app van PhotoSì wordt verzonden, doorgestuurd of verspreid.

De eigenaar kan op geen enkele manier de inhoud controleren die via de website of de app van PhotoSì wordt doorgegeven en/of verspreid en staat niet in voor de wettelijkheid, waarachtigheid, juistheid en kwaliteit ervan.

De gebruiker stemt ermee in de website of de app van PhotoSì niet te gebruiken: (1) om op enigerlei wijze content te plaatsen of te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, lasterlijk en/of smadelijk, vulgair, obsceen, inbreuk makend op andermans privacy, racistisch of anderszins verwerpelijk is; (2) om op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen (3) om op enigerlei wijze inhoud te verzenden, door te sturen of te verspreiden die hij niet mag verzenden of verspreiden op grond van een wettelijke bepaling, een overeenkomst of als gevolg van een vertrouwensrelatie; (4) om activiteiten van framing uit te voeren; (5) om op enigerlei wijze inhoud te verzenden, door te sturen of te verspreiden die een schending inhoudt van octrooien, merken, geheimen, auteursrechten of andere industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van derden (6) om op enigerlei wijze materiaal te verzenden of te distribueren dat virussen of andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn gemaakt om de werking van software, hardware of telecommunicatiesystemen van derden te onderbreken, te vernietigen of te beperken; (7) om de app, servers of netwerken die verbonden zijn met de dienst te verstoren of te ontwrichten, of te handelen in strijd met een vereiste, procedure of regel van de netwerken die verbonden zijn met de dienst; (8) om opzettelijk of onopzettelijk enige geldende wet of regelgeving te schenden.

De gebruiker erkent dat PhotoSì de inhoud niet vooraf controleert, aangezien PhotoSì hiertoe niet in staat is.

PhotoSì en de door hem aangewezen personen behouden zich echter het recht voor - zonder in dit opzicht enige verplichting aan te gaan - om enige content die via de app toegankelijk is, te weigeren of te verwijderen.

PhotoSì en de door hem aangewezen personen behouden zich het recht voor om inhoud te verwijderen die een inbreuk vormt op deze algemene voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de draagwijdte van alle inhoud volledig en onafhankelijk te beoordelen en alle risico's te dragen, en met name te allen tijde af te zien van elke vordering ingeval het vertrouwen van de gebruiker in de waarheidsgetrouwheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud in het gedrang is gekomen.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat PhotoSì het recht heeft om inhoud op te slaan en aan derden bekend te maken voor de volgende doeleinden: a) aan zijn gelieerde ondernemingen, om de goede werking van de website en de app mogelijk te maken en om de dienst efficiënt aan te kunnen leveren en om de account in overeenstemming met de operationele procedures te beheren; b) zoals vereist door de wet of wanneer PhotoSì het nodig en/of gepast acht om: (i) te voldoen aan wettelijke procedures; (ii) de algemene voorwaarden toe te passen; (iii) te reageren op vorderingen van derden wegens schending van hun rechten; (iv) de rechten, eigendommen of veiligheidsvereisten van PhotoSì, zijn gebruikers en derden te beschermen.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de technische verwerking, overdracht of verspreiding van de dienst, met inbegrip van de inhoud ervan, gepaard kan gaan met:

 • de overdracht of verspreiding van inhoud op (of via) andere netwerken;
 • de noodzaak wijzigingen aan te brengen om deze inhoud in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de technische specificaties van de aangesloten netwerken of apparatuur;
 • de noodzaak om online geplaatste inhoud te kopiëren, er afgeleide werken van te maken en te verspreiden.

De gebruiker blijft de eigenaar van alle verstrekte inhoud en garandeert PhotoSì dat er geen intellectuele eigendomsrechten, rechten op handelsmerken of enig ander recht van derden worden aangetast of geschonden.

 

ARTIKEL 13. - OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN MET DE OVEREENKOMST EN DE WETTELIJKE GARANTIES

Ingevolge art. 129, leden 1, 2 en 3 van het Italiaanse Consumentenwetboek, Wetsbesluit 206/2005 zoals gewijzigd en aangevuld, garandeert PhotoSì de overeenstemming met de overeenkomst en het bezit van de objectieve en subjectieve vereisten van overeenstemming, voorzien in de wet, van de site, de app, de producten en aanverwante diensten. In het bijzonder zorgt PhotoSì voor:

 • de overeenstemming met de contractuele beschrijving, soort, hoeveelheid en kwaliteit;
 • de geschiktheid voor het gewenste en het door de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gespecificeerde gebruik;
 • de geschiktheid voor het doel waarvoor producten en diensten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;
 • het bezit van de eigenschappen, ook wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, waar producten/diensten van hetzelfde type gewoonlijk over beschikken en die de gebruiker redelijkerwijs mag verwachten.

PhotoSì verplicht zich er tevens toe ervoor te zorgen dat de site, de app en de bijbehorende diensten voortdurend worden bijgewerkt en voorziet, overeenkomstig art. 130 van het Italiaanse Consumentenwetboek, latere wijzigingen en aanvullingen, om de gebruiker periodiek gratis updates ter beschikking te stellen, ook met betrekking tot de veiligheid. Als de gebruiker de geleverde update niet binnen een redelijke termijn installeert, is PhotoSì niet aansprakelijk voor een eventueel gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit het ontbreken van de betreffende update.

De wettelijke garantie van overeenstemming dekt elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering/terugname  van het product en dat zich binnen twee jaar vanaf dat moment manifesteert, met uitzondering van gebreken/afwijkingen van bijzondere kenmerken van het product, van de objectieve eisen van overeenstemming, waarover de gebruiker specifiek is geïnformeerd bij het sluiten van de overeenkomst.
Er is geen sprake van gebrek aan overeenstemming in de zin van artikel 129, lid 3, en artikel 130, lid 2, indien de gebruiker bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk is meegedeeld dat een bepaald kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve overeenstemmingseisen van deze regeling en de gebruiker deze afwijking bij het sluiten van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.
Kennisgeving van elk gebrek aan overeenstemming van de gekochte producten kan, binnen maximaal 26 maanden na levering/afhaling, worden gedaan door een specifiek verzoek om assistentie door te sturen naar de Klantenservice, volgens de methoden die zijn aangegeven in het voorbehouden gedeelte onder "Mijn bestellingen" en "Hulp bij de bestelling", of door een e-mailbericht te sturen naar help@photosi.com met vermelding van het bestelnummer. 
Indien het product bij een van de distributeurs wordt afgehaald, kan de gebruiker zich rechtstreeks tot deze laatste wenden om het probleem te melden.

Overeenkomstig artikel 135-bis van het Italiaanse Consumentenwetboek, zoals gewijzigd en aangevuld, heeft de gebruiker in geval van een gebrek aan overeenstemming recht op de volgende oplossingen:

 • reparatie of vervanging van het product, alternatief uit te oefenen naar vrije keuze van de gebruiker, zolang deze niet onmogelijk zijn of geen onevenredige kosten voor PhotoSì met zich meebrengen, rekening houdend met het soort gebrek en de waarde van het product in geval van afwezigheid van het gebrek;
 • evenredige verlaging van de prijs of ontbinding van de overeenkomst, indien de in de letters a, b, c, d van lid 4 van voornoemd art. 135-bis genoemde omstandigheden zich voordoen, tenzij het gebrek gering is in de daar bedoelde zin.


Indien mogelijk binnen de bovenstaande voorwaarden, zal de reparatie/vervanging van het product kosteloos voor de gebruiker worden uitgevoerd en binnen een redelijke termijn vanaf de ontvangst en controle door PhotoSì van de melding van het gebrek aan overeenstemming en van het verzoek om de door de gebruiker gekozen oplossing uit te voeren.

In dat geval stelt de gebruiker de te repareren/vervangen producten ter beschikking aan PhotoSì.

De alternatieve oplossingen van prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zijn in overeenstemming met de voorwaarden en wijzen van art. 135-quater van het Italiaanse Consumentenwetboek, waarnaar integraal wordt verwezen.

Indien de gebruiker kiest voor de oplossing van prijsvermindering/ontbinding van de overeenkomst, zal PhotoSì controleren of de voorwaarden voor het verzoek van de gebruiker aanwezig zijn en het resultaat meedelen.

De aangegeven middelen om de overeenstemming van het product te garanderen vormen wettelijke verplichtingen voor PhotoSì en worden op geen enkele wijze beïnvloed of vervangen door eventuele en verdere conventionele waarborgen die PhotoSì zich het recht voorbehoudt overeen te komen.

Voor alles waarin dit artikel niet voorziet, gelden de bepalingen van het burgerlijk wetboek betreffende de totstandkoming, geldigheid en doeltreffendheid van overeenkomsten, met inbegrip van de gevolgen van de opzegging van overeenkomsten en het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 14 - RECHT OP HERROEPING

 

ARTIKEL 14.1 - UITSLUITING VAN HET RECHT OP HERROEPING VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN


Overeenkomstig artikel 59, lid 1, letters a) en c) van het Italiaanse Consumentenwetboek, zoals gewijzigd en aangevuld, is het herroepingsrecht uitgesloten met betrekking tot alle gepersonaliseerde producten, aangezien het productieproces volledig geautomatiseerd is (zie art. 10), de volledige uitvoering van de dienst direct en onmiddellijk op de bestelling volgt en de producten bovendien gepersonaliseerd en op maat gemaakt zijn op basis van de instructies van de gebruiker.

Voor diensten en producten die op maat gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals, bij wijze van voorbeeld, producten die afbeeldingen bevatten die door de gebruiker zijn opgestuurd, zoals fotoafdrukken, albums, fotoboeken, kalenders, foto's, gadgets, enz. moet het herroepingsrecht dus uitdrukkelijk worden uitgesloten.

ARTIKEL 14.2 - UITVOERING VAN HET RECHT OP HERROEPING VOOR NIET-GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN


Daarentegen kan voor diensten en producten die generiek en niet op maat zijn, zoals bijvoorbeeld albums, kaders en gadgets die gestandaardiseerd en niet gepersonaliseerd zijn en afbeeldingen van de gebruiker of door de gebruiker verzonden afbeeldingen, het herroepingsrecht worden uitgeoefend.

Krachtens artikel 52 van het Italiaanse Consumentenwetboek, zoals gewijzigd en aangevuld, en behoudens de in artikel 59 genoemde uitzonderingen, heeft de gebruiker-consument een termijn van veertien dagen (14 dagen) om de overeenkomst op afstand te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die waarin dit artikel voorziet.

De herroepingstermijn eindigt na veertien dagen (14 dagen) vanaf de dag waarop:

 • A. in het geval van een bestelling van één product, de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product fysiek in bezit krijgt;
 • B. in het geval van een meervoudige bestelling met afzonderlijke leveringen, de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het laatste product fysiek in bezit krijgt;
 • of
 • C. in het geval van een bestelling voor levering van een product dat uit meerdere partijen of stukken bestaat, de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste partij of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt.


In het geval van afhalen bij een verkooppunt (bv. fotowinkel of supermarktketen) eindigt de herroepingstermijn na veertien dagen vanaf de dag van afhalen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker PhotoSì vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Gedetailleerde gebruiksaanwijzingen voor de uitoefening van het herroepingsrecht zijn online beschikbaar op de site van PhotoSì op de pagina “Recht op herroeping” en via directe toegang tot het voorbehouden gedeelte via “Hulp bij de bestelling”.

Bij de Klantenservice wordt de procedure van herroeping geactiveerd met vermelding van de wijzen van terugzending van het product.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal het product immers moeten worden teruggestuurd met de door de Klantenservice aangegeven wijzen van terugzending:

 • A. rechtstreeks bij PhotoSì in geval van thuis ontvangen producten;
 • B. bij het ophaalpunt (verkooppunt of supermarkt) in het geval van producten die bij een gekozen verkooppunt zijn opgehaald.

Om de status van de herroepingsprocedure te controleren, kunt u contact opnemen met de Klantenservice door een e-mail te sturen naar help@photosi.com.

De directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van PhotoSì, die rechtstreeks of via het afhaalpunt de verzending regelt.

Het herroepingsrecht wordt geacht correct te zijn uitgeoefend als ook de volgende voorwaarden volledig worden nageleefd:

 • de producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd;
 • de producten moeten intact zijn, compleet in al hun onderdelen, vergezeld van alle toebehoren en bijsluiters, met de identificatielabels, etiketten en verzegeling, indien aanwezig, nog bevestigd;
 • de producten moeten vergezeld zijn van het bij het afhalen afgegeven ontvangstbewijs of de kwitantie;
 • de producten mogen niet gebruikt, gewijzigd of beschadigd zijn.
 • de producten moeten volledig functioneel zijn en geschikt voor het beoogde gebruik;
 • de producten moeten vrij zijn van tekenen van slijtage of vuil.

De gebruiker is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling van het product dan die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het product wordt in ieder geval met normale zorgvuldigheid opgeslagen, behandeld en geïnspecteerd en geretourneerd.

Bovendien geldt de herroeping voor het product in zijn geheel.

Zij kan derhalve niet worden uitgeoefend met betrekking tot delen en/of accessoires van het product.

Zodra PhotoSì het geretourneerde product heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de gebruiker een e-mailbericht waarin de aanvaarding van het product wordt bevestigd en wordt bevestigd dat het herroepingsrecht is uitgeoefend.

Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend volgens de wijzen en de voorwaarden die in dit artikel zijn aangegeven, betaalt PhotoSì de reeds ontvangen bedragen voor de aankoop van de producten terug via dezelfde betaalwijze die voor de aankoop is gebruikt.

Bijgevolgd zal de terugbetaling op de volgende manieren plaatsvinden:

 • A. bij online betaling rechtstreeks door PhotoSì met hetzelfde betaalmiddel;
 • B. in geval van betaling op het afhaalpunt, rechtstreeks door de PhotoSì-winkelier of supermarktketen, ook contant.
De bedragen worden zo spoedig mogelijk terugbetaald en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de datum waarop PhotoSì op de hoogte is gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht.

De tijden van de terugbetaling variëren naargelang de gekozen betalingswijze in de fase van aankoop.

Indien de wijzen en de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht, zoals bepaald in dit lid, niet worden nageleefd, heeft de gebruiker geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

Hij zal de producten echter op zijn kosten opnieuw kunnen verkrijgen in de staat waarin zij zijn teruggezonden. Anders kan PhotoSì de producten behouden, naast de reeds betaalde bedragen voor de aankoop ervan.

ARTIKEL 15 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker erkent en verklaart uitdrukkelijk dat:

 • het gebruik van de website en van de app van PhotoSì geschiedt naar zijn eigen goeddunken en op eigen risico;
 • de website en de app worden aangeboden in de versie die op dat moment beschikbaar is;
 • PhotoSì aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de beschikbaarheid, de stiptheid, de annulering, de niet-levering, de actualisering, de afwezigheid van gebreken en het herstel daarvan, de kwaliteit en de compatibiliteit van de dienst voor een specifiek gebruik, noch voor de naleving van de gebruiksregels van de dienst door de gebruikers; geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van PhotoSì of tijdens het gebruik van de dienst, kan waarborgen creëren die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in de algemene voorwaarden;
 • alle materialen die worden gedownload of anderszins worden verkregen tijdens het gebruik van een van de diensten, zijn op eigen risico;
 • PhotoSì garandeert niet de ononderbroken werking van de website en de app, noch dekt het enige schade aan de apparatuur (computer of mobiel apparaat) of enig verlies van gegevens na het downloaden van het materiaal.

De gebruiker stemt ermee in om PhotoSì te vrijwaren tegen elke schade, vordering of eis van derden als gevolg van (i) het verzenden, verspreiden, gebruiken of doorgeven van inhoud door de gebruiker, (ii) het gebruik van de website en de app en gerelateerde diensten, (iii) de schending van de algemene voorwaarden, of (iv) de schending van de rechten van anderen. Deze dekking geldt ook voor gevorderde schadevergoeding, advocatenhonoraria en gerechtskosten.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, PhotoSì niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, verliezen die de gebruiker maakt, verlies van gegevens of enig ander verlies van materiële of immateriële activa (en dit zelfs als PhotoSì op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade) die kan voortvloeien uit (i) het gebruik of het onvermogen om de website, de app of de diensten te gebruiken, (ii) de aankoop van goederen of van een transactie die is aangegaan tijdens het gebruik van de website, app of diensten, (iii) ongeautoriseerde toegang tot de website, app of een van de diensten door de gebruiker, en, (iv) enige andere, algemenere, aangelegenheid met betrekking tot de website of de app van PhotoSì.

ARTIKEL 16 - UITDRUKKELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDE


 1. Een overtreding van deze algemene voorwaarden leidt tot intrekking van de door PhotoSì afgegeven vergunning of licentie. 
 2. De schending van verplichtingen door de gebruiker leidt tot de beëindiging van deze overeenkomst van rechtswege met het voorbehoud voor de vennootschap om zich te wenden tot de gerechtelijke autoriteiten voor schadevergoeding.
 3. De toegang tot de website of app en de diensten wordt gedeactiveerd en daarom zal het niet langer mogelijk zijn om deze of enige inhoud die daarop is gecreëerd, te openen en te gebruiken.


ARTIKEL 17 - DEACTIVATIE VAN DE ACCOUNT

PhotoSì heeft het volledige recht om de gebruikersaccount te deactiveren of te verwijderen of de toegang tot de website of de app te onderbreken, of inhoud op de website of de app te verwijderen, te verplaatsen of de verspreiding ervan te weigeren om welke reden dan ook, in het bijzonder: (i) als gevolg van het niet-gebruik van de account gedurende zes maanden, (ii) als PhotoSì gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de gebruiker de algemene voorwaarden heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld, en (iii) in geval van gedrag dat door PhotoSì wordt beschouwd als schadelijk voor andere gebruikers, voor de activiteit van PhotoSì, of voor derden.

Elke maatregel die PhotoSì neemt met betrekking tot de account en tot het recht op toegang tot de diensten door de gebruiker, kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen, zonder dat PhotoSì hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 18 - MEDEDELINGEN

Communicatie tussen de partijen dient schriftelijk te geschieden, hetzij per e-mail, hetzij per gewone post.

PhotoSì kan wijzigingen aan deze algemene voorwaarden ook meedelen door op de website of in de app rechtstreekse kennisgevingen daarover aan gebruikers op te nemen.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze algemene voorwaarden en de relatie tussen PhotoSì en de gebruiker is uitsluitend het Italiaans recht van toepassing.

Met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit, verband houdt met of op enigerlei andere wijze verband houdt met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de dienst is uitsluitend de rechtbank van Rimini bevoegd, met uitsluiting van elk ander rechtsgebied; of, in het geval van consumenten, wordt de bevoegde rechtbank bepaald overeenkomstig volgens art. 66bis van het Italiaanse Consumentenwetboek.

Deze overeenkomst is opgesteld in de Italiaanse taal en heeft, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op eerdere versies en/of op versies die in andere talen zijn vertaald.

Gezien het wereldwijde karakter van het internet, stemt de gebruiker ermee in zich te houden aan alle regels met betrekking tot het gedrag van netwerkgebruikers, toegestane inhoud en toepasselijke wetten inzake gegevensoverdracht en kwaliteit van de inhoud, die gelden in het land waar hij zich bevindt.

ARTIKEL 20 - DIVERSEN

Deze algemene voorwaarden vormen de enige en exclusieve overeenkomst tussen de gebruiker en PhotoSì: zij hebben voorrang op elke eerdere overeenkomst tussen de genoemde partijen.

De gebruiker dient zich tevens te houden aan alle algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van aanvullende diensten of diensten die gekoppeld zijn aan de inhoud van derden of die betrekking hebben op regels voor het gebruik van software van derden.

Het verzuim van PhotoSì om een van de bij de wet of deze algemene voorwaarden voorziene rechten uit te oefenen, houdt in geen geval in dat PhotoSì afstand doet van deze rechten.

Het is wel verstaan dat, indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter ongeldig worden verklaard, de geldigheid van de andere bepalingen, zoals hierboven vermeld, evenals van de andere algemene voorwaarden die eraan voorafgaan, in ieder geval bindend blijft.

language banner close

Scegli il tuo paese

e visita il sito nella tua lingua

Mostra tutte le lingue