App Icon

L'app facile e superleggera
10€ in regalo!

Icona Menù Menù

Domande Frequenti

Privacy Policy

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig met het Europees Parlement 2016/679 en de Raad van EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de persoonlijke verwerking van persoonsgegevens (kortom “GDPR”)

 

PhotoSì S.p.A Unipersonale (hierna “PhotoSì”), in de persoon van haar wettelijk vertegenwoordiger pro-tempore en als eigenaar van persoonlijke gegevens die rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld, zal deze u informatie verschaffen volgens het artikel 13. GDPR (dwz, “Informatief”)

Hoe dan ook zal de logische en fysieke beveiliging van de gegevens worden gegarandeerd en om de privacy van verwerkte persoonsgegevens te bewaren worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om veiligheid te garanderen.

 

Identiteit en contactgegevens van de eigenaar

PhotoSì S.p.A.
Hoofdkantoor in via Carpegna n. 22
Riccione (47838 - RN)
C.F. en P.I. n. 03550860401
Tel 0541/609903 - privacy@photosi.com

 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens en de bijbehorende rechtsgrondslag zijn bestemd

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

(i) zonder de verplichting van toestemming voor de volgende doeleinden:

 • online accountregistratie op de PhotoSì-website, lidmaatschap van de PhotoSì-community, toetreding PhotoSì-app, orderbeheer, aankopen, verkoop en levering van producten en bijbehorende monitoring, klantenservice-management, betalingsbeheer, retouren en reparatiebeheer, beheer van contacten met de klant, voucherbeheer en kortingen;
 • administratief beheer en gerelateerde verplichtingen (uitgifte van ontvangstbewijzen, facturen, voorbereiding van betalingen) mogelijke bescherming van kredietposities en verdediging voor de rechtbank;
 • interne statistieken, analyse en economisch beheer van het bedrijf, evenals, met betrekking tot de contactgegevens die in het contract worden verstrekt, het sturen van reclame voor soortgelijke producten met het recht om onmiddellijk op verzoek te annuleren;

De bovenstaande behandelingen voldoen respectievelijk aan de volgende rechtsgrondslagen:

 • nakoming van een contract of precontractuele maatregelen, voldoening van een verzoek van de belanghebbende - voorwaarde van wettigheid artikel 6, letter b) GDPR;
 • wettelijke verplichting waaraan de houder van persoonsgegevens is onderworpen - rechtmatigheid van artikel 6, letter c) GDPR - of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank;
 • Nastreving van legitiem belang van de eigenaar  – voorwaarde van wettig artikel 6, letter f) GDPR

- met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsactiviteiten en marktonderzoeken, de verbetering van de dienstverlening aan klanten, direct marketing en klantenloyaliteit.

 

 

Het verstrekken van gegevens, gemarkeerd in het formulie met (*), voor de doeleinden waarnaar in de vorige paragraaf (i) wordt verwezen, is verplicht. Het gebrek aan gegevens en/of de mogelijke nadrukkelijke weigering tot behandeling zal het de gegevensbeheerder onmogelijk maken om het contract of precontractuele maatregelen uit te voeren, voor de vervulling van de verplichting met uiteindelijke niet-nakoming en verantwoordelijkheid van de belanghebbende partij, ook voor sancties overwogen door het rechtssysteem.

 

(ii) met uw toestemming (artikel 7, GDPR), voor de volgende doeleinden:

 

 • verschillende soorten marketingactiviteiten, waaronder de promotie van producten en diensten, de distributie van posters en voorlichtings- en promotiemateriaal, het versturen van nieuwsbrieven en commerciële communicatie via e-mail, uitnodigingen, kortingsbonnen ook met betrekking tot PhotoSì-partners;
 • profilering in verschillende vormen waaronder gedragsanalyse voor promotionele doeleinden, het maken van lijsten voor promotionele doeleinden, commerciële communicatie en het versturen van nieuwsbrieven, het verwerken van profielen voor het leveren van gerichte en aangepaste diensten voor behoeften van de klant.

 

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de vorige sectie (ii) is optioneel, met als gevolg dat u kunt beslissen om uw toestemming niet te geven of deze op elk gewenst moment in te trekken. Hiervoor worden geautomatiseerde processen gebruikt door het gebruik van software die altijd menselijke interventie toelaat om ongewenste gevolgen voor de betrokkene te voorkomen, altijd beperkt tot het ontvangen van communicatie van de eigenaar.

 

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Voor de doeleinden waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, kunnen de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, worden gecommuniceerd of toegankelijk worden gemaakt:

 • voor de Medewerkers en Medewerkers van de Data Controller, in hun hoedanigheid van geautoriseerd gegevensverwerkend personeel (of zogenaamd "verantwoordelijk voor de verwerking");
 • aan derden die namens de voor de verwerking verantwoordelijke uitbestede activiteiten uitvoeren in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers, waaronder:
 • dienstverleners voor het beheer van het informatiesysteem en telecommunicatienetwerken en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor e-commercebeheer; dienstverleners voor het beheer van archivering van papier en / of geautomatiseerde documentatie, dienstverleners voor het beheer van klantbijstandsactiviteiten, onder meer via internetsites (bijvoorbeeld callcenters, helpdesks, enz.), dienstverleners voor het beheer van commerciële communicatieactiviteiten;
 • freelancers, bedrijven of bedrijven op het gebied van hulp- en consultancyrelaties, ook voor de beheering van bedrijfsorganisatorisch management;
 • banken en krediet- en verzekeringsinstellingen voor het uitvoeren van economische activiteiten (betalingen / incasso's) en verzekeringen;
 • personen die controles, audits en certificering uitvoeren van de activiteiten die worden uitgevoerd door PhotoSì S.p.a. ook in het belang van klanten;

3.    voor gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten, overheidsdiensten, publiekrechtelijke organisaties en instellingen (nationaal en buitenlands);

De volledige en bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers wordt kenbaar gemaakt via een schriftelijk verzoek aan het adres privacy@photosi.com.

 

 

Bewaring en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens vindt plaats in de cloud en op de servers die zich bevinden in de Europese Unie die eigendom is van en / of beschikbaar is voor de eigenaar en/of externe bedrijven die naar behoren zijn aangewezen als gegevensverwerkers.

De overdracht van gegevens naar het buitenland naar niet-EU-landen vindt uitsluitend plaats in het kader van het beheer van informatiesystemen voor vereisten die strikt verband houden met de uitvoering van de activiteiten van de onderneming en in elk geval in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk V, GDPR.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verspreid

 

Periode van bewaring van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de doeleinden die zijn aangegeven in de vorige paragraaf (c), artikel (i), worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van elke geconstateerde contractuele verbintenis.

Vanaf de datum van beëindiging van dit contract, om welke reden of oorzaak dan ook, worden de gegevens bewaard gedurende de geldigheidsduur van de geldende wetgeving, of van 10 jaar.

Terwijl de afbeeldingen en foto's worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor de uitwerking ervan en worden bewaard gedurende een periode van 1 maand, waarna ze automatisch worden verwijderd en vernietigd, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld door een project op te slaan in het gereserveerde gedeelte).

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de in de vorige paragraaf (c), artikel (ii) aangegeven doeleinden zullen worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is om deze doelen te bereiken. Deze worden in elk geval opgeslagen voor een periode van niet meer dan 24 maanden voor marketing en 12 maanden voor profilering vanaf de datum waarop we uw toestemming hebben ontvangen.

Na deze periode worden de gegevens vernietigd of anoniem gemaakt.

 

Uitvoerbare rechten

In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk III, paragraaf I, GDPR, mag u de hierin aangegeven rechten uitoefenen en in het bijzonder:

 • Recht van toegang – om een bevestiging te krijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval om informatie te ontvangen over met name: het doel van de verwerking, de verwerkte categorieën persoonsgegevens en de bewaringstermijn, ontvangers aan wie deze kunnen worden meegedeeld (artikel 15, AVG),
 • Recht op rectificatie - Om zonder onnodig uitstel de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u en de integratie van onvolledige persoonlijke gegevens (artikel 16, AVG) te verkrijgen,
 • Recht op annulering - Om zonder onnodig uitstel de verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 17, AVG),
 • Verjaringstermijn - Verkrijgen van beperking van de behandeling, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 18, AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid - Het ontvangen van de gegevens die u betreffen en die verkregen zijn, in een gestructureerd formaat, algemeen bruikbaar en leesbaar op een automatisch apparaat en die zonder belemmeringen doorgegeven worden aan een andere houder, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 20, AVG)
 • Oppositie recht - Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er legitieme redenen zijn waarom de houder van persoonsgegevens doorgaat met de verwerking hiervan (artikel 21, GDPR)
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Een klacht indienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Montecitorio nr. 121, 00186, Rome (RM).

U kunt deze rechten uitoefenen door eenvoudig een verzoek per e-mail te sturen naar het adres van de eigenaar van privacy@photosi.com.