Privacy Policy

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig met het Europees Parlement 2016/679 en de Raad van EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de persoonlijke verwerking van persoonsgegevens (kortom “GDPR”)

 

PhotoSì S.p.A Unipersonale (hierna "PhotoSì"), in de persoon van zijn wettelijk vertegenwoordiger pro tempore, als eigenaar van de persoonlijke gegevens die rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld, beschouwt de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens als fundamenteel belang en nodigt zijn gebruikers uit om deze belangrijke informatie over de verwerking van gegevens bevat (in het kort, "Informatie" of "Privacybeleid"), zorgvuldig te lezen.

Hoe dan ook zal de logische en fysieke beveiliging van de gegevens worden gegarandeerd en om de privacy van verwerkte persoonsgegevens te bewaren worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om veiligheid te garanderen.

 

Deze informatie:

 • is bedoeld voor sites https://www.photosi.com en https://www.albumepoca.com  (hierna te noemen: “Site”);
 • is bedoeld voor de mobiele applicatie "PhotoSì" (hierna: “App”)
 • is een integraal onderdeel van de Site, de App en de diensten die worden aangeboden door PhotoSì;
 • wordt verstrekt overeenkomstig hetgeen in de Algemene Verkoopwaarden en Gebruiksvoorwaarden is beschreven,
 • wordt verstrekt op grond van artikel 13 van het Reglement, aan iedereen die in contact komt met de webservices van de Site, de App en de eigenaar, zowel door middel van eenvoudige raadpleging als door het gebruik van specifieke diensten die via de Site en de App beschikbaar worden gesteld. 1. A) Identiteit en contactgegevens van de eigenaar

PhotoSì S.p.A.

Hoofdkantoor in via Carpegna n. 22

Riccione (47838 - RN)

C.F. en P.I. n. 03550860401

Tel 0541/609903 - privacy@photosi.com 

 

 1. B) Welke gegevens verzamelen we en op welke manier
 • Gegevens die vrijwillig door de betrokkene zijn verstrekt

Wanneer u de Website en de App gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonsgegevens of informatie te verstrekken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, bijvoorbeeld per e-mail of online formulier, via de ondersteuningsfunctie die in de App en in onze Diensten is opgenomen of via een andere manier. 

Deze informatie kan uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten.

Specifieke samenvattende informatie kan op verzoek beschikbaar worden gesteld op de pagina's van de Site of de App die voor bepaalde diensten op verzoek is opgesteld.

Deze gedetailleerde Algemene informatie over gegevensverwerking (kortweg “Privacybeleid”) is altijd beschikbaar voor de gebruiker en we verzoeken u om het zorgvuldig te raadplegen.

 

 1. C) Zweck der Verarbeitung, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind, sowie die Rechtsgrundlage

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 

(i) zu den folgenden Zwecken auch ohne Zustimmungspflicht:

 • om de volledige en correcte werking van de Site en de App te garanderen, verschillende diensten met betrekking tot de Site en de App te beheren (zoals registratie, taal, login of toegang tot vertrouwelijke functies, geselecteerde producten), gebruik van de functies van de Site en de App, accountregistratie PhotoSì, beheer van PhotoSì-diensten, orderbeheer, aankoop, verkoop en levering van producten en de controle daarop, klantenservicebeheer, betalingsbeheer, retour- en reparatiebeheer, beheer van het contact met de klant, beheer van vouchers en kortingen;
 • administratief beheer en gerelateerde verplichtingen (uitgifte van ontvangstbewijzen, facturen, voorbereiding van betalingen) mogelijke bescherming van kredietposities en verdediging voor de rechtbank;
 • om het verkeer en het anoniem gebruik van de Site en de App te verzamelen en te analyseren, interne statistieken te maken, bedrijfseconomische analyse en -beheer, analyse van het softwaregebruik en de tevredenheid van producten en diensten, evenals, algemene promotionele aanbiedingen en, met betrekking tot de contactgegevens die in het contract worden verstrekt, het sturen van reclame voor soortgelijke producten met het recht op onmiddellijke opzegging op verzoek.

De bovenstaande behandelingen voldoen respectievelijk aan de volgende rechtsgrondslagen:

 • nakoming van een contract of precontractuele maatregelen, voldoening van een verzoek van de belanghebbende - voorwaarde van wettigheid artikel 6, letter b) GDPR;
 • wettelijke verplichting waaraan de houder van persoonsgegevens is onderworpen - rechtmatigheid van artikel 6, letter c) GDPR - of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank;
 • behartiging van een gerechtvaardigd belang van de eigenaar - voorwaarde van rechtmatigheid artikel 6, letter f) AVG - met betrekking tot het volledig en correct functioneren van de App en de doelstellingen van het bedrijfsbeleid, direct marketing en klantenbinding, verbetering van de bedrijfsactiviteiten en marktonderzoeken, verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden waarnaar in de vorige paragraaf (i) wordt verwezen, is verplicht. Het gebrek aan gegevens en/of de mogelijke nadrukkelijke weigering tot behandeling zal het de gegevensbeheerder onmogelijk maken om het contract of precontractuele maatregelen uit te voeren, voor de vervulling van de verplichting met uiteindelijke niet-nakoming en verantwoordelijkheid van de belanghebbende partij, ook voor sancties overwogen door het rechtssysteem.

(ii) met uw toestemming (artikel 7, GDPR), voor de volgende doeleinden:

 • verschillende soorten marketingactiviteiten, waaronder de promotie van producten en diensten, de distributie van posters en voorlichtings- en promotiemateriaal, het versturen van kortingsbonnen, uitnodigingen, nieuwsbrieven en commerciële  mededelingen via e-mail, sms, pushmeldingen;
 • profilering in verschillende vormen waaronder gedragsanalyse voor promotionele doeleinden, het maken van lijsten voor promotionele doeleinden, commerciële communicatie en het versturen van nieuwsbrieven,  e-mail, sms, pushmeldingen, de verwerking van profielen voor de levering van diensten en advertenties gericht en aangepast aan de behoeften van de klant.

 

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden genoemd in paragraaf (ii) hierboven is facultatief, met als gevolg dat u kunt besluiten om uw toestemming niet te geven, of om deze te allen tijde in te trekken, zonder enige gevolgen voor de functionaliteit van de Site en de App en PhotoSì-diensten.

 

 1. D) Categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Voor de doeleinden waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, kunnen de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, worden gecommuniceerd of toegankelijk worden gemaakt:

 1. voor de Medewerkers en Medewerkers van de Data Controller, in hun hoedanigheid van geautoriseerd gegevensverwerkend personeel (of zogenaamd "verantwoordelijk voor de verwerking");
 2. aan derden die namens de voor de verwerking verantwoordelijke uitbestede activiteiten uitvoeren in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers, waaronder:
 • leveranciers voor de ontwikkeling van de Applicatie en de tools (bijv. OneSignal SDK, SDK Social Networks), derden die externe cookie beheren, contractpartners van PhotoSì, die de door gebruikers verstrekte gegevens verwerken, dienstverleners voor het beheer van het informatiesysteem en de telecommunicatienetwerken en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van e-commerce, dienstverleners voor het beheer van de archivering van papieren en/of geautomatiseerde documentatie, dienstverleners voor het beheer van de activiteiten van de klantenservice, onder andere via websites (bijv. callcenter, helpdesk, enz.), dienstverleners voor het beheer van commerciële communicatieactiviteiten;
 • freelancers, bedrijven of bedrijven op het gebied van hulp- en consultancyrelaties, ook voor de beheering van bedrijfsorganisatorisch management;
 • banken en krediet- en verzekeringsinstellingen voor het uitvoeren van economische activiteiten (betalingen / incasso's) en verzekeringen;
 • personen die controles, audits en certificering uitvoeren van de activiteiten die worden uitgevoerd door PhotoSì S.p.a. ook in het belang van klanten;
 1.   voor gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten, overheidsdiensten, publiekrechtelijke organisaties en instellingen (nationaal en buitenlands);

De volledige en bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers wordt kenbaar gemaakt via een schriftelijk verzoek aan het adres privacy@photosi.com.

 

 1. E) Bewaring en overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens vindt plaats in de cloud en op de servers die zich  binnen en buiten de Europese Unie bevinden en die eigendom is van en / of beschikbaar is voor de eigenaar en/of externe bedrijven die naar behoren zijn aangewezen als gegevensverwerkers.

De overdracht van gegevens naar het buitenland naar niet-EU-landen vindt uitsluitend plaats in het kader van het beheer van informatiesystemen voor vereisten die strikt verband houden met de uitvoering van de activiteiten van de onderneming en in elk geval in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk V, GDPR.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verspreid 1. F) Periode van bewaring van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de doeleinden die zijn aangegeven in de vorige paragraaf (C), artikel (i), worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van elke geconstateerde contractuele verbintenis.

Vanaf de datum van beëindiging van dit contract, om welke reden of oorzaak dan ook, worden de gegevens bewaard gedurende de geldigheidsduur van de geldende wetgeving, of van 10 jaar.

Terwijl de afbeeldingen en foto's worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor de uitwerking ervan en worden bewaard gedurende een periode van 1 maand, waarna ze automatisch worden verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de in de vorige paragraaf (C), artikel (ii) aangegeven doeleinden zullen worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is om deze doelen te bereiken. Deze worden in elk geval opgeslagen voor een periode van niet meer dan 24 maanden voor marketing en 12 maanden voor profilering vanaf de datum waarop we uw toestemming hebben ontvangen.

Na deze periode worden de gegevens vernietigd of anoniem gemaakt.

Uitvoerbare rechten

In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk III, paragraaf I, GDPR, mag u de hierin aangegeven rechten uitoefenen en in het bijzonder:

 • Recht van toegang – om een bevestiging te krijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval om informatie te ontvangen over met name: het doel van de verwerking, de verwerkte categorieën persoonsgegevens en de bewaringstermijn, ontvangers aan wie deze kunnen worden meegedeeld (artikel 15, AVG),
 • Recht op rectificatie - Om zonder onnodig uitstel de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u en de integratie van onvolledige persoonlijke gegevens (artikel 16, AVG) te verkrijgen,
 • Recht op annulering - Om zonder onnodig uitstel de verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 17, AVG),
 • Verjaringstermijn - Verkrijgen van beperking van de behandeling, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 18, AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid - Het ontvangen van de gegevens die u betreffen en die verkregen zijn, in een gestructureerd formaat, algemeen bruikbaar en leesbaar op een automatisch apparaat en die zonder belemmeringen doorgegeven worden aan een andere houder, in de gevallen voorzien door de AVG (artikel 20, AVG)
 • Oppositie recht - Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er legitieme redenen zijn waarom de houder van persoonsgegevens doorgaat met de verwerking hiervan (artikel 21, GDPR)
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - Een klacht indienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza Venezia n. 11, Rome - https://www.garanteprivacy.it/.

 

U kunt deze rechten uitoefenen door eenvoudig een verzoek per e-mail te sturen naar het adres van de eigenaar van privacy@photosi.com.

close icon
Prodotti
Suggerimenti
Domande frequenti

Ops...

Non ci sono risultati

Aiuto

Dov'è il mio ordine?

Per sapere a che punto è la consegna di un ordine, puoi verificare il suo stato dalla pagina 'I miei ordini', che puoi raggiungere con il tasto qui sotto. Scegli Controlla la spedizione accanto all'ordine che vuoi verificare; se la consegna è in ritardo o si è verificato un disguido, puoi richiedere assistenza dalla stessa pagina.

Le mie richieste precedenti

Usa il tasto qui sotto per consultare la pagina delle tue richieste all'assistenza. Saranno visualizzate sia quelle in corso sia le precedenti, anche già risolte.

Accedi alla tua area personale
Hai bisogno di aiuto?